سیستم جامع مالی و حسابداری سنا، نرم افزاری است جهت انجام عملیّات مالی و حسابداری مربوط به یک یا چند شرکت و فروشگاه؛ که کلّيّه‌ی اطّلاعات آن به صورت منسجم ويکپارچه ثبت مي گردند. این سيستم به صورت Client/Server پياده‌سازي شده است وبه کاربران اين امکان را مي‌دهد که به صورت همزمان اطّلاعات را وارد سيستم نموده، گزارشات را نمایش دهند، یا ازتغييرات کاربران ديگر به صورت لحظه‌ اي مطّلع شده، و داده هاي جديد را مشاهده نمايند.

ويژگي اصلي اين نرم افزار در يکپارچگي زير سيستم‌هاي آن (شامل حسابداري، انبارداري، خريد وفروش، و خزانه‌داري) است که در آن داده‌ها از سيستم‌هاي مختلف دريافت شده و سپس طبقه‌بندي و جمع‌بندي مي‌گردند. داشتن اطّلاعات بهنگام از وضعيّت انبارها، نظارت بر آن‌ها، و محاسبه‌ی قيمت تمام‌شده از اهمّيّت ويژه‌اي در بخش خرید و فروش برخوردار است، و اين مهمّ در سيستم جامع سنا به صورت کامل پشتيباني گرديده است.

 

ويژگي‌ها و امکانات سيستم جامع سنا

- امكان معرّفي و نگهداري اطّلاعات چندين شركت، به تعداد نامحدود، و به صورت مجزّا روي يك سيستم.
- امكان معرّفي، اصلاح، و حذف دوره‏هاي مالي، به تعداد نامحدود، و تعيين محدوده‌ی زماني دلخواه.
- دريافت کدينگ حساب‌ها (گروه حساب / حساب کلّ / حساب مُعين/ حساب تفصيلي).
- تعيين طول كد حساب‌ها در كلّيّه‌ی سطوح (كلّ، مُعين، تفصيلي)، براي هر سطحبين 1 تا 9 رقم.
- معرّفي بانک، حساب‌هاي بانکي، و تعريف دسته چک.
- امکان تعريف طرف حساب و مشتري.
- امکان ثبت موقّت و دائم اسناد به صورت دستي و اتوماتيک.
- امکان مرتّب‌سازي اسناد.
- گزارش های مديريتي وتحليل حساب‌ها، شامل دفاتر روزنامه و حساب‌هاي کلّ، معين، تفصيلي، و ترازهای آزمايشي دو، چهار، شش، وهشت ستوني در کلّيّه‌ی سطوح.
- تنظيم صورت‌هاي مالي اساسي، شامل ترازنامه، و سود و زيان، بر حسب سازمان.
- عمليات پايان سال و بستن حساب‌هاي موقّت و صدور سند اختتاميّه.
- انتقال هاي مالي اتوماتيک بين سال هاي مالي و صدرو سند افتتاحيّه‌ی اتوماتيک.

 

خزانه داري

- مديريت دسته چک‌ها، صندوق، و ساير منابع نقدينگي.
-  ثبت عمليّات دريافت و پرداخت.
- مديريت چک‌هاي دريافتي و پرداختي به صورت جامع.
- گزارش های مديريتي و تحليل منابع و مصارف، شامل دفتر عمليّات نقدي، و گزارش نقدينگي.
- صدورسند اتوماتيک براي کلّیّه ی عمليّات‌هاي دريافت و پرداخت نقدي و غيرنقدي.

 

مديريت انبارها

- مديريت انبارها، طبقه‌بندي کالاها، معرّفي نامحدود انبار و کالا.
- امکان معرّفي کالا، با سرگروه و بدون سرگروه.
- پشتيباني از تبديل واحدهاي سنجش، بسته‌بندي و غیره.
- گزارش تفصيلي انبار براي هر کالا شامل گردش موجودي.
- صدور رسيد انبار انتقال بين انبارها.
- موجودي ابتداي دوره (انتقال اتوماتيک و ورود دستي).

 

خريد و فروش

- امکان تعريف مراکز و مناطق فروش.
- امکان تعريف مديران / مسئولين فروش.
- امکان ايجاد ليست قيمت‌ها براي هرمرکز فروش.
-  صدور پيش‌فاکتور، و فاکتورهای فروش، فاکتور خريد، برگشت از فروش، برگشت از خريد، و سفارش.
- گزارش وضعيت خريد و فروش، فروش قطعي سال گذشته، و بازسازي کاردکس ريالي.
- برقراري ارتباط قسمت خريد و فروش با انبار، براي کنترل موجودي.
- ايجاد سند اتوماتيک به هنگام صدور فاکتورهاي خريد و فروش و بازگشت از خريد و بازگشت از فروش و سفارش.

 

سيستم آناليز فروش

سيستم آناليز فروش سنا، به منظور تحليل عملکرد و گزارش‌گيري از بخش فروش شرکت‌ها و سيستم‌هاي مالي طرّاحي شده، و به همين دليل، در کنار ساير زيرسيستم‌هاي سنا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بخش عمده‌ی عملکرد اين سيستم توليد گزارش‌هاي جامع و متنوّع است.

 

دیگر امکانات برنامه

- امكان تهيّه‌ی پشتيبان از اطّلاعات، و بازيابي اطّلاعات.
- ثبت سوابق عمليّات انجام شده در سيستم جامع سنا، و امکان بايگاني کردن، و بازیابی سوابق عمليّات از بايگاني.
- امكان تعريف گروه‌هاي كاربري و كاربران با سطوح مختلف كاري، تحت نظر مدير سيستم.
- امكان نظارت بر عملكرد كاربران توسّط مدير سيستم.
- امكان چاپ اطّلاعات در هر قسمت از سيستم.
- به روزرساني نسخه ی برنامه با سيستم آنلاين (بدون نياز به نصب مجدّد).
- تغيير رنگ زمينه‌ی برنامه با توجّه به نظر کاربر.